Rondom de Kerk

“kaalslag”?

Afgelopen zaterdag (11-11-2017) stond er een artikel prominent in het Leidsch Dagblad, met de kop “Kaalslag op komst bij kerken”. Erbij een grote foto van de Maria Middelareskerk aan de Rijndijk in Leiden met het onderschrift “een van de Leidse kerken die wellicht moet sluiten” .

Dat laatste is strikt genomen niet onjuist, want van ALLE ZES Leidse RK kerken wordt momenteel bekeken of ze behouden kunnen blijven of niet. Zes is duidelijk teveel gezien het aantal kerkgangers in Leiden dat terugloopt, net als in de rest van het land. Dat de teruggang per kerk varieert doet daar niets aan af.

De parochie, die behalve 6 kerken in Leiden er nog 5 (binnenkort 3) bezit in de dorpen aan de oostkant, studeert al enige tijd op “de toekomst”. Wat voor kerk willen en kunnen we zijn en wat is daarvoor nodig? Nodig in termen van mensen, geld en gebouwen. Het bestuur heeft daarvoor de Leidse parochiekernen (Hartebrug, Sint Joseph, Lam Gods, Heilige Lodewijk en Sint Petrus) gevraagd zichzelf te karakteriseren in vitaliteit, in sterke en zwakke punten. Dat geeft een beeld van heden en mogelijke toekomst, uitgaande van de mensen.

“Twee katholieke kerken mogelijk voldoende” Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 13 november 2017 13-11-2017

Lezing komende zondag

Zondag 19 november 2017 Matteüs 25,14-30.

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen de volgende gelijkenis voor: Het zal met het rijk der hemelen zijn als met de man die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich riep om hun zijn bezit toe te ver­trou­wen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde een, ieder naar zijn bekwaam­heid. Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekre­gen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had, er twee bij. Maar die dat ene had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen. Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug en hield afrekening met hen. Die vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.

Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 9 november 2017 9-11-2017

Kom 7 kijken – diaconale dag op 11 november

Een uitnodiging in chat-taal met een dubbele lading. Want we willen inderdaad graag dat u op zaterdag 11 november, tijdens het Diaconaal Weekend, eens even komt kijken in De Bakkerij. Maar het cijfer zeven verwijst meteen ook naar de Zeven Werken van Barmhartigheid waar we binnen de diaconieën van Leiden dagelijks heel concreet invulling aan geven in onze hulp aan kwetsbare groepen.

Goed leren kijken

Vanouds kent de diaconie een drieslag in haar werk: Zien-Oordelen-Handelen. Wie als kerkgemeenschap oog wil hebben voor zijn naaste moet eerst vooral goed leren kijken. Om onze blik wat te scherpen, is er in het afgelopen jaar door diverse groepen uit de Leidse samenleving hard gewerkt aan de vormgeving van eigentijdse kunstwerken rond de Zeven Werken van Barmhartigheid: de hongerigen voeden, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de doden begraven, de vreemdelingen opnemen, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken.

U komt ogen tekort

Op zaterdag 11 november worden de resultaten van dit unieke kunstproject rond de Zeven Werken van Barmhartigheid getoond in een bijzondere tentoonstelling in De Bakkerij. Daarnaast nodigen de spelers van de theaterproductie “Onder anderen” u uit om eens te kijken naar uw eigen (voor)oordelen en verborgen angsten voor “anderen” en daarover met elkaar in gesprek te gaan. En tenslotte is er die dag ook nog een levensgroot bordspel met uitdagende opdrachten rond de Zeven Werken.

Dus Kom 7 kijken op zaterdag 11 november tussen 13.00 en 17.00 uur in Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44b te Leiden. Om 13.15 uur wordt de expositie geopend.
U bent van harte welkom.

 

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 31 oktober 2017 31-10-2017

Sint Jan op een kier op 5 november

Sinds de tijdelijke sluiting eind 2016 van de kerk aan de Zuidbuurtseweg is er veel werk verzet met betrekking tot de renovatie.
Er lag een tijdschema van een jaar op tafel maar door allerlei praktische oorzaken is de verbouwing uitgelopen. We hebben een nieuw doel gesteld voor de feestelijk heropening, te weten maart/april 2018. De beheercommissie begrijpt dat mensen nieuwsgierig zijn naar de vorderingen en wil dan ook de gelegenheid bieden een kijkje te nemen vanuit achterin de kerk. Helaas is rondlopen om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Omdat er op zondag 5 november  een Allerzielen gedenkmiddag wordt gehouden op de begraafplaats achter de kerk, lijkt het een goed moment om de kerk open te stellen voor belangstellenden. Er zullen leden van de beheercommissie aanwezig zijn om een en ander toe te lichten. Van 15u30 tot 17u30 bent u van harte welkom en zullen de grote deuren  geopend zijn.

 

Geplaatst in: Nieuws
maandag, 30 oktober 2017 30-10-2017

Geroepen (2)

Deze jaargang staat in Rondom de Kerk ‘Jongeren en roeping’ centraal, vooruitlopend op de bisschoppensynode over dit onderwerp in oktober 2018. Ook de roepingsverhalen kunnen ons inspireren. Deze keer het verhaal van Louis en Zélie Martin, de ouders van Thérèse van Lisieux.

In voor en tegenspoed

Louis en Zélie vulden elkaar goed aan. Hij was horlogemaker en zij kantwerkster met een eigen bedrijfje. Louis was meer op zichzelf en ‘ontvluchtte’ het huis wel om te gaan vissen of naar zijn eigen torenkamertje om te lezen en te bidden. Zélie onderhield vooral de contacten. Beiden gingen elke morgen voor dag en dauw naar de Heilige Mis en waren lid van de groep voor altijddurende aanbidding. Ze deelden een groot vertrouwen in Gods goedheid, zodat ze de vele tegenslagen konden dragen. Één van kinderen was een zorgenkindje, eczeem, driftig, tegendraads …. Laat nu dit kind Léonie binnenkort zaligverklaard worden! In haar leven als zuster van de Visitatie heeft zij al haar tekortkomingen overwonnen door een innig leven met de Heer.

Ziek naar lichaam, ziek naar geest Lees verder »

Geplaatst in: Artikelen, Nieuws, Roepingen
zondag, 29 oktober 2017 29-10-2017

Herfstfeest Coeli-club

De Coeli-club opent het seizoen met een etentje en activiteit op vrijdag 27 oktober in de Hartebrugkerk, Leiden. De activiteit is bedoeld voor middelbare scholieren  en studenten tot 20 jaar. Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur voor de maaltijd. Later aanschuiven mag ook. Wij zijn rond 21.00 uur klaar. Voor meer informatie en om je op te geven, neem contact op met Nicholas Schoppink: nicholas.schoppink@kpnmail.nl of  071 523 65 56

 

 

 

Geplaatst in: Nieuws
vrijdag, 13 oktober 2017 13-10-2017

7 oktober Leidse kerkmuziekdag

7 oktober 2017 is de derde Leidse kerkmuziekdag. Het is dit jaar 500 jaar geleden dat Maarten Luther volgens de overleveringen zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkerk in Wittenberg ophing. Luther zette daarmee tal van veranderingen in gang. Hij was bijvoorbeeld een groot voorstander van het zingen in de kerk in de eigen taal en niet meer (alleen) in het Latijn. Hij maakte daarmee kerkmuziek toegankelijk voor een groter publiek. Het thema voor de derde Leidse kerkmuziekdag is daarvan afgeleid: ‘Zingen in je eigen taal’.

Leidse kerkmuziekdag is een interactieve dag waarbij de deelnemers zo veel mogelijk zelf actief bezig zijn. Actief luisteren, maar vooral ook veel zelf zingen, met als doel de emotie van tekst en muziek beter te doorvoelen. De organisatie zoekt daarbij naar nieuwe wegen om kerkmuziek te beleven, wat tot een bijzonder en afwisselend programma leidt.
Er is een gezamenlijk ochtend- en middagprogramma, onderbroken door drie parallelle workshops. De dag eindigt om 16.00 uur met een Vesper, die ook voor niet-deelnemers toegankelijk is.

Van 10.00 (inloop) tot 16.30 uur. Lutherse kerk, Hooglandse Kerkgracht 26 in Leiden. Meer informatie en aanmelden: www.leidsekerkmuziekdag.com.

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 28 september 2017 28-9-2017

Geroepen (1)

De drie-ene God benutte alle wegen om Franciscus (1181/2 – 1226), deze rijkeluiszoon, tot een antwoord te bewegen. Kennelijk stond hij niet als jongeman te springen om monnik te worden! Alle registers heeft God nodig gehad.

Omstandigheden zoals zijn rijke afkomst, zijn maanden gevangenschap in een lokale oorlog en een lange ziekte. Jezus gebruikte ook medemensen, zoals zijn ouders, maar ook de melaatse onderweg, de bisschop die hem letterlijk mantelzorg verleent en de priester die hem een evangeliestekst uitlegt. En dan waren er zijn innerlijke bewegingen van zoeken naar een ridderlijk bestaan, de zwaarmoedigheid van het niet vinden waarvoor of voor wie eigenlijk te leven, de gewetensstrijd om de melaatse tegemoet te gaan en bezittingen weg te geven, de leegte die hem doet zoeken naar God. Tenslotte is er de stem van Jezus doorheen de kruisicoon in San Damiano: “Herstel Mijn Kerk”; het conflict met zijn vader en dan de radicale keuze voor de Hemelse Vader, bevestigd door het vernemen van het Evangeliewoord: “Neem niets mee onderweg … “ Lees verder »

Geplaatst in: Nieuws
donderdag, 7 september 2017 7-9-2017