Rondom de Kerk

Leiden, Leiderdorp,
Stompwijk & Zoeterwoude

Parochiële Caritas Instelling Petrus & Paulus

De Parochiële Caritas Instelling Petrus & Paulus Leiden e.o., of kortweg PCI,  heeft de opdracht om zowel binnen als buiten de deelnemende geloofsgemeenschappen om te zien naar elkaar en hulp aan te bieden. We noemen dit caritas of diaconie.

De PCI is net als de grote parochie actief in Stompwijk, Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden. De PCI kent een eigen bestuur en is een eigen kerkrechtelijke rechtspersoon.
Omdat het gebied nogal groot is, is de PCI onderverdeeld in drie Caritasfondsen, een voor Leiden/Leiderdorp, een voor Stompwijk en een voor Zoeterwoude. In de Caritasfondsen zitten mensen die lokaal goed bekend zijn en gemakkelijk contacten leggen met zorgverleners, de gemeente of andere instanties en fondsen als dat nodig is en natuurlijk alleen met toestemming van de hulpvrager.

Wat kan het Caritasfonds voor u betekenen?

Als u in acute / tijdelijke geldzorgen zit waar de gewone instanties geen uitkomst kunnen bieden, kunt u een beroep op het lokale Caritasfonds doen. Dan kan via het centrale adres (zie onder)

Wat kunt u voor het Caritasfonds betekenen?

Het grootste kapitaal van het Caritasfonds is niet het geld dat in vroeger dagen is bijeengebracht via collectes en legaten, maar dat zijn de parochianen. In een geloofsgemeenschap staan de mensen klaar voor elkaar. Dat was 20 eeuwen terug zo en is nog steeds zo in de 21e eeuw. Een luisterend oor, een helpende hand is goud waard! Als u merkt dat in uw omgeving mensen door geldzorgen “vastlopen”, meldt u dat dan aan de pastoor, diaken of pastoraal werker of het secretariaat. Deze neemt dan afhankelijk van de situatie contact op met het lokale Caritasfonds.

Als u geld kunt missen om het aantal mensen dat geholpen wordt te vergroten, is uw gift welkom op:
bankrekening NL97 TRIO 0320 4316 81 t.n.v. PCI Petrus & Paulus Leiden. Veel dank!

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar petrusenpauluspci@gmail.com of een brief naar het PCI Petrus en Paulus Leiden e.o., Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden

Laatst aangepast op: woensdag, 29 november 2023 29-11-2023