Rondom de Kerk

Evangelielezing komende zondag

Lucas 3, 10-18 (16 december 2018)

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: “Wat moeten wij doen?”. Johannes gaf hun ten antwoord: “Wie dubbele kleding heeft, Iaat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, Iaat hij hetzelfde doen”.

Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: “Meester, wat moeten wij doen?”.  Hij zei hun: “Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld”. Ook soldaten ondervroegen hem: “En wij, wat moeten wij doen?”. Hij antwoordde: “Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij”.

Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: “Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur”.

Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap.

Korte overweging

Geen woorden maar daden is een bekende leus van een club uit Rotterdam. Iets dergelijks geldt ook voor ons katholieke geloof; zonder de werken is ons geloof dood.

Johannes kondigt een sterkere aan, die grondig zal zuiveren. Kwaden zullen worden gestraft en goeden worden beloond. Gelukkig kunnen we ons al tijdens ons leven laten zuiveren van kwade daden in het sacrament van verzoening. De moeite waard om dat voor Kerstmis te ontvangen.

Bas van Pampus (als u wilt reageren; pwbasleiden@gmail.com)

Geplaatst in: Nieuws
dinsdag, 27 november 2018 27-11-2018
Bekijk ook onze andere adverteerders.